Spis treści

Regulamin serwisu internetowego SportGuru.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego sportguru.pl (zwanego dalej „Serwisem Internetowym” lub „Serwisem”) przez Usługodawcę.
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
    • pocztę tradycyjną na adres: ul. Pasłęcka 14c, lok. 7, 03-137 Warszawa;
    • wiadomość e-mail kierowaną na adres poczty elektronicznej: kontakt@sportguru.pl;
    • formularz kontaktowy dostępny w Serwisie.
 1. Serwis Internetowy ma charakter nowoczesnej platformy internetowej umożliwiającej dostęp do materiałów o charakterze kursów, szkoleń i podobnych treści o tematyce sportowej, rekreacyjnej lub pokrewnej, jak również do innych Usług i treści zgodnie ze specyfiką Serwisu.
 2. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej sportguru.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 3. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 4. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Serwisu, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulaminu. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów swoich i Użytkowników.
 5. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie. Zasady współpracy z reklamodawcami Usługodawca ustala indywidualnie. W celu przedstawienia oraz ustalenia zasad takiej współpracy Użytkownicy zainteresowani współpracą reklamową powinni kontaktować się z Usługodawcą w sposób wskazany w ppkt. 2 powyżej.
 6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 7. Dane oraz inne treści dostępne w ramach Serwisu mogą stanowić bazy danych w rozumieniu ustawy z 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz. 1402) i podlegać ochronie przewidzianej w tej ustawie oraz innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

II. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Usługodawca – Michał Molka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WebStars Michał Molka, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, pod adresem ul. Pasłęcka 14c, lok. 7, 03-137 Warszawa, NIP: 7712006959, REGON: 360929725;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Konto/Konto Użytkownika – przydzielona danemu Użytkownikowi, który złożył w Serwisie Zamówienie część Serwisu, w ramach której może dokonywać określonych czynności w Serwisie, zgodnie z Regulaminem;

Umowa – umowa o świadczenie Usług Serwisu, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

III. Zasady korzystania z serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz Kursów:

a) urządzenie z dostępem do Internetu i ekranem wyświetlającym obraz

b) dostęp do poczty elektronicznej;

c) najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,

d) programu do odczytu plików w formacie PDF.

 1. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub jego Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

IV. Usługi

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie. Korzystanie w pełni z Usług Serwisu, w tym złożenie Zamówienia na Kurs oraz uzyskanie dostępu do zamówionego Kursu może wymagać założenia i posiadania aktywnego Konta oraz zalogowania się do niego, zgodnie z dalszymi postanowieniami oraz informacjami w Serwisie.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:

a) przeglądanie i wyszukiwanie informacji zamieszczonych w Serwisie;

b) założenie i prowadzenie Konta;

c) świadczenie Usługi Newsletter;

d) otrzymywanie powiadomień o nowych Kursach lub wybranych Kursach;

e) udostępnienie interaktywnego formularza kontaktowego umożliwiającego kontakt z Usługodawcą.

 1. Usługodawca umożliwia również za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z informacjami w nim prezentowanymi, korzystanie z odpłatnych Usług, w tym w szczególności udostępnia interaktywny formularz umożliwiający odpłatne Zamówienie Kursu, dzięki któremu Użytkownik otrzymuje dostęp do Kursu. Zasady oraz warunki składania Zamówień, w tym również zasady zawierania Umów w tym zakresie wskazano w pkt. VI poniżej.
 2. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu prezentuje nieodpłatnie ogólne informacje, w tym o prowadzonej przez siebie działalności czy funkcjonalnościach Serwisu, oferowanych Kursach oraz inne zgodne ze specyfiką i charakterem Serwisu, które Użytkownicy mogą nieodpłatnie przeglądać i wyszukiwać. Treści zgodne lub powiązane ze specyfiką Serwisu mogą być też prezentowane w ramach tematycznego bloga (dalej jako: ,,Blog”).
 3. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu i wyszukiwaniu informacji udostępnionych w Serwisie, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika tej strony internetowej Serwisu.
 4. Usługodawca na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie umożliwia Użytkownikowi założenie i nieodpłatne prowadzenie Konta w Serwisie, z zastrzeżeniem jednak zdań kolejnych. Konto w Serwisie służy do otrzymywania dostępu do Zamówionych Kursów i korzystania z nich, z związku z czym Użytkownik może założyć Konto jedynie składając Zamówienie w Serwisie, a posiadanie Konta jest niezbędne do złożenia Zamówienia oraz korzystania z Kursów. Szczegóły i zasady świadczenia Usługi prowadzenia Konta w Serwisie zostały wskazane w pkt V. Regulaminu.
 5. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracji Konta. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.
 6. Użytkownik może również otrzymywać powiadomienia w formie wiadomości e-mail o nowych Kursach lub wybranych Kursach. W tym celu Użytkownik podaje adres swojej poczty elektronicznej w polu zapisu do powiadomienia lub powiadomień w Serwisie. Użytkownik może w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie powiadomień.
 7. Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. Umowa o świadczenie Usługi formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika.
 8. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. Konto w serwisie

 1. Użytkownik składający Zamówienie w Serwisie w celu Korzystania z Zamówionych Usług (w szczególności Kursów) musi posiadać aktywne Konto w Serwisie. Użytkownik dokonuje Rejestracji Konta składając pierwsze Zamówienie w Serwisie. Usługodawca nie udostępnia możliwości założenia i prowadzenia Kont dla Użytkowników, którzy nie dokonali Zamówienia w Serwisie. U Rejestracja następuje poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji w formularzu Zamówienia w Serwisie .
 2. Konto zawiera dane Użytkownika, podane przez niego w Serwisie. W przypadku jakichkolwiek zmian danych Użytkownika umieszczonych w Koncie, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego samodzielnego poprawienia danych z wykorzystaniem funkcjonalności Konta lub poinformowania o tym Usługodawcy poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Usługodawcy podany w pkt. I niniejszego Regulaminu.
 3. Poprzez dokonanie Rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 4. Użytkownik w ramach korzystania z Usług Serwisu jest zobowiązany w szczególności do uzupełnienia danych wskazanych w jego Koncie.
 5. Przydzielone Użytkownikowi Konto może zawierać m.in. informacje o Zamówionych Kursach.
 6. Dostęp do Zamówionych Kursów Użytkownik otrzymuje za pośrednictwem infrastruktury Konta, po zalogowaniu się do niego. Zamówiony Kurs jest przypisywany do Konta Zamawiającego go Użytkownika.
 7. Użytkownik może być zostać poproszony w trakcie Rejestracji Konta o jego dodatkową aktywację, w tym z wykorzystaniem poczty e-mail podanej przez Użytkownika w trakcie Rejestracji, zgodnie z komunikatami wyświetlanymi w trakcie Rejestracji.
 8. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownik żądania usunięcia Konta, , jak również w innych przypadkach, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

 

 1. Z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszego Regulaminu, w przypadku Użytkowników posiadających aktywne Kursy przypisane do Konta, żądanie usunięcia Konta – zgodnie z ppkt. 8 powyżej i tym samym rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług w zakresie Konta w Serwisie, zgodnie z niniejszym Regulaminem, powoduje, że wraz z rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta rozwiązaniu ulegają Umowa o świadczenie Usługi dostępu do Kursu lub Kursów przypisanych do takiego Konta. W przypadku Kursów do których Użytkownik otrzymuje dostęp na czas określony, żądanie usunięcia Konta stanowi wypowiedzenie Umowy o świadczenie takich Usług (Konto) ze skutkiem na koniec okresu najdłużej ważnego Kursu tego Użytkownika.

VI. Kursy

 1. Usługodawca umożliwia w Serwisie Zamówienie odpłatnych Kursów, o których informacje prezentowane są w Serwisie. Szczegółowe informacje o zakresie, czasie trwania oraz koszcie danego Kursu są każdorazowo wskazane Użytkownikowi w opisie każdego z nich.
 2. Informacje o możliwości Zamówienia Kursu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, jak również posiadania aktywnego Konta w Serwisie oraz zalogowania się do niego. Użytkownik, który nie posiada Konta w Serwisie zakłada je podczas składania Zamówienia.
 4. W celu Zamówienia wybranego Kursu, Użytkownik po wybraniu interesującego go Kursu, wypełnia pola formularza Zamówienia oznaczone jako obowiązkowe. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa.
 5. Po zawarciu Umowy Usługodawca potwierdza Użytkownikowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej.
 6. Usługodawca w stosunku do Użytkowników nie będących Konsumentami zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, o którym mowa w ppkt. 5 powyżej.
 7. Usługodawca prezentuje na stronach Serwisu informacje o cenach Kursów. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT i inne opłaty.
 8. Użytkownik dokonuje płatności za wybrany Kurs za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej zintegrowanej z Serwisem lub przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.
 9. Usługodawca udziela dostępu do Kursu, nie później niż w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od operatora płatności informacji o dokonaniu przez Użytkownika płatności, a w przypadku płatności przelewem od dnia zaksięgowania płatności Użytkownika na rachunku bankowym Usługodawcy.
 10. Usługodawca udziela Użytkownikowi dostęp do treści i materiałów dostępnych w ramach Zamówionego Kursu poprzez aktywowanie Kursu w Koncie Użytkownika w Serwisie.
 11. Usługodawca może oferować w Serwisie również Kursy w ramach których Użytkownik nie tylko otrzymuje dostęp do wybranych materiałów i treści ale może korzystać również z innych opcji i funkcjonalności zgodnych z charakterem Serwisu – jak przykładowo skorzystać z określonej liczby konsultacji (dalej jako: ,,Konsultacja”) związanej z tematyką Kursu z Usługodawcą lub podmiotem trzecim. W przypadku Kursów z możliwością Konsultacji, Usługodawca wskaże w opisie każdego Kursu liczbę dostępnych Konsultacji, jak również szczegółowe zasady i sposób korzystania z nich, a w szczególności dostępną tematykę.
 12. Konsultacja dostępna w ramach Kursu ma w szczególności na celu przekazanie przez Usługodawcę lub podmiot trzeci nieeksperckich uwag lub wskazówek do utrwalone w formie video materiału na którym Użytkownik w szczególności wykonuje ćwiczenie sportowe lub ruchowe, uprawia sport lub podejmuje inną podobną aktywność związaną z charakterem dyscypliny lub aktywności sportowej, której Kurs dotyczy.
 13. Użytkownik w celu przekazania Usługodawcy materiału do Konsultacji przekazuje Usługodawcy link do materiały umieszczonego w ramach kanału lub profilu Użytkownika. Użytkownik przekazując Usługodawcy dostęp do tej treści musi posiadać uprawnienie do dysponowania zarówno tym materiałem jak i przestrzenią w której został on umieszczony w takim celu.
 14. Usługodawca przekaże Klientowi elektroniczną fakturę obejmującą płatność za Zamówione przez Użytkownika odpłatne Usługi, przesyłając fakturę na adres e-mailowy Użytkownika podany w Serwisie. Wszelkie treści i informacje przekazywane Użytkownikowi w ramach Kursu mają charakter generalny, ogólny, poglądowy, teoretyczny, edukacyjny lub rozrywkowy, oraz są prezentowane w ramach subiektywnie dobranych przez Usługodawcę lub podmiotów trzecich kryteriów lub stanowią wyraz jego subiektywnej analizy. Zapoznawanie się oraz korzystanie z tych danych i informacji przez Użytkownika jest dobrowolne, nie stanowi instruktażu, a z uwagi na dynamiczny i zmienny charakter danych, nie może zastępować weryfikacji informacji oraz rzeczywistej, aktualnej i indywidualnej analizy każdego przypadku w praktyce, a w określonych przypadkach również osobistej konsultacji Użytkownika z ekspertem. W szczególności Usługodawca zwraca uwagę Użytkowników, że podejmowanie aktywności sportowych, ruchowych lub podobnych może wiązać się z ryzykiem, a Użytkownik przez podjęciem jakichkolwiek czynności powinien ocenić swoją sytuację faktyczną, w tym stan zdrowia, sprawność, umiejętności, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości skonsultować się z lekarzem lub innym ekspertem – czego skorzystanie z Kursu nie zastępuje.
 15. Usługodawca może oferować Kursy z dostępem na czas określony – zgodny z informacją w Serwisie lub na czas nieokreślony. W przypadku Kursów z dostępem na czas nieokreślony – Usługodawca może zakończyć udostępnianie Kursu po uprzednim powiadomieniu Użytkowników i wypowiedzeniu Umowy na co najmniej 30 dni przed datą zakończenia udostępniania Kursu. Informacje, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca przekazuje Użytkownikom w formie wiadomości e-mail jak również w formie komunikatów w Serwisie.
 16. Każdy Użytkownik może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, o ile w chwili składania Zamówienia nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

VII. Prawa i obowiązki użytkowników

 1. Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do:

a) korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, praw własności intelektualnej oraz innych praw osób trzecich;

b) posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, w tym szczególności w Koncie, opinii lub komentarzu, formularzu kontaktowym lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie;

c) wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych, w tym w szczególności danych wpływających na realizację Usług Serwisu;

d) niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;

e) niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 1. Zakazane jest dodawanie i prezentowanie przez Użytkowników Serwisów w ramach Konta, opinii, komentarzu, formularzu kontaktowym lub w innym miejscu w Serwisie, jakichkolwiek informacji, które zawierałaby treści zabronione przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, naruszające prawa osób trzecich, zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji, a wykorzystanie tych informacji nie może stanowić naruszenia przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub dobrych obyczajów. Treści oraz informacje umieszczane w Serwisie przez Użytkowników nie mogą w szczególności:

a) naruszać godności ludzkiej;

b) zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;

c) zawierać treści pornograficznych;

d) ranić przekonań religijnych lub politycznych;

e) zachęcać do naruszania lub łamania prawa;

f) zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.

 1. Użytkownik Serwisu nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników Serwisu czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 2. W stosunku do Użytkowników nie będących Konsumentami, Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług, jak również rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi, w tym w szczególności Usługi prowadzenia Konta, Kursu oraz innych Usług oferowanych w Serwisie, ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do poprawności czy kompletności podanych przez takiego Użytkownika danych, jak również w przypadku:

a) powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia, że Użytkownik taki narusza Regulamin, przepisy obowiązującego prawa lub zasady dobrych obyczajów;

b) gdy działania lub zaniechania Użytkownika wpływają negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy;

c) w przypadku otrzymania przez Usługodawcę skargi na działalność danego Użytkownika lub w innym przypadku powzięcia wątpliwości przez Usługodawcę co do zgodności ze specyfiką Serwisu, prawem i zasadami współżycia społecznego, działań Użytkownika;

d) w przypadku zalegania Użytkownika z jakąkolwiek płatnością na rzecz Usługodawcy.

 1. Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług lub rozwiązania Umowy o świadczenie Usług Serwisu, również w stosunku do Użytkowników będących Konsumentami, w sytuacjach wskazanych w ppkt. 4 powyżej, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem terminu do zaprzestania naruszeń. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, kierowane jest do Użytkownika droga elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany w Koncie, jak również za pomocą komunikatów w Serwisie, w tym w Koncie.

VIII. Prawa właśności intelektualnej

 1. Treści udostępniane Użytkownikom w ramach Kursów mogą stanowić utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) Usługodawca z chwilą udostępnienia Użytkownikowi tych treści, udziela mu w ramach ceny Zamówienia, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z tego utworu. Licencja ta jest udzielana na czas dostępu do Kursu – zgodnie z informacjami w Serwisie oraz zgodnie z Zamówieniem.
 2. Licencja, o której mowa w ppkt. 1 jest udzielana na następujących polach eksploatacji: wyświetlanie przez Użytkownika wyłącznie z wykorzystaniem Konta Użytkownika w Serwisie materiałów i treści Kursu–  jedynie w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w Kursie zgodnie z jego specyfiką, charakterem oraz informacjami w Serwisie, w tym wyłącznie w celu samodzielnego zapoznawania się (wyświetlanie, przeglądanie) z treściami i materiałami będącymi elementami Kursu.
 1. Licencja, o której mowa w ppkt. 1 i 2 nie obejmuje prawa sublicencjonowania, a w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji, chyba że odrębne porozumienie pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą będzie stanowić inaczej.
 2. W ramach Licencji Użytkownik nie może w szczególności dokonywać czynności mających na celu kopiowanie, pobieranie lub innego rodzaju zwielokrotnianie treści, obchodzenie lub wskazywanie sposobu obejścia zabezpieczeń technicznych, jakiegokolwiek publikowanie treści lub innego niż publikowanie udostępniania treści osobom trzecim w szczególności w celu skopiowania treści, jak również jakiegokolwiek komercyjnego ich wykorzystania.

IX. Reklamacje, odstąpienie od umowy, pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów oraz odpowiedzialność

 1. Każdy Użytkownik może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Użytkownika jest wyłączone w przypadku, gdy Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od Umowy oraz o gdy Umowa polega na dostarczaniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 3. Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, którym stanowi Załącznik do Regulaminu.
 4. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 5. Reklamacje można zgłaszać pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy Usługodawcy wskazane w niniejszym Regulaminie.
 6. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 7. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji każdego Użytkownika w terminie do 30 dni. Gdy rozpatrzenie reklamacji w terminach, o których mowa w zdaniu poprzednim, byłoby niemożliwe, Usługodawca w tych terminach poinformuje Użytkownika o nowym terminie, w którym reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni od dania otrzymania wezwania przez Użytkownika.
 8. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Usługodawcą a Użytkownikiem;

b) może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

 1. W odniesieniu do Użytkowników nie będących Konsumentami, odpowiedzialność Usługodawcy zostaje wyłączona w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące prawo i zostaje ograniczona do wysokości wartości netto najdroższego Kursu dostępnego w Serwisie. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści względem Użytkownika nie będącego Konsumentem w szczególności za:a

a) przerwy w dostępie do Serwisu, w tym uniemożliwiające korzystanie z Konta lub Kursu spowodowane koniecznością usunięcia jakichkolwiek awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji,

b) problemy techniczne związane z korzystaniem z Serwisu, powstałe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym spowodowane działaniem siły wyższej, nieprawidłowym działaniem sieci Internet lub problemami technicznymi operatora serwerów

c) szkody poniesione przez Użytkownika, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych lub jakichkolwiek treści,

d) skutki wejścia w posiadanie uprawnień umożliwiających korzystanie z Serwisu przez osobę trzecią.

X. Ochrona danych osobowych

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną w Serwisie.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Konsument zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres e-mail wskazany w pkt. I niniejszego Regulaminu, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usług w Serwisie.
 5. Usługodawca może również przedstawić zmiany Regulaminu Użytkownikom posiadającym Konto do zapoznania się oraz akceptacji przy logowaniu do Konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu Umowa świadczenia Usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu z upływem 14 dni od tej odmowy akceptacji, chyba że w tym czasie Użytkownik dokonana akceptacji. W takiej sytuacji zmienione zapisy Regulaminu obowiązują Użytkownika od dnia ich zaakceptowania.
 6. Zmiany Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.

Masz propozycję na nowy kurs sportowy?
Daj nam znać.

Podoba Ci się inicjatywa SportGuru? Jesli TAK - wiesz co robić. :-)

Masz propozycję na nowy kurs sportowy? Daj nam znać.

Podoba Ci się inicjatywa SportGuru? Jesli TAK - wiesz co robić. :-)

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) oraz podobne technologie w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia. Więcej w Polityce Prywatności.